Imprint

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. TCD: The Creating Dutchman, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Bisschopstraat 37B, 7571CX te Oldenzaal, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69403015.
 2. Opdrachtgever: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie TCD een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Partijen: TCD en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Overeenkomst: iedere tussen TCD en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst, waarmee TCD zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verlenen van Diensten.
 5. Diensten/Dienstverlening: alle diensten en/of werkzaamheden waartoe TCD zich in het kader van de Overeenkomst jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, waaronder niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, een of meer van de volgende prestaties begrepen kunnen zijn:
 • onderzoek, advisering en/of begeleiding op het gebied van marketingcommunicatie ten aanzien van goederen, diensten en/of merken van de Opdrachtgever en/of de uitvoering van dergelijke marketingcommunicatie;
 • het realiseren en leveren van een Werk ten behoeve van de bedoelde marketingcommunicatie.
 1. Werk: alle in het kader van de Overeenkomst door of namens TCD vervaardigde of te vervaardigen ontwerpen, content, en/of andere materialen, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, websites, drukwerk, huisstijlen, logo’s, teksten, foto’s en advertentie-, promotie- en andere communicatie-uitingen.
 2. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TCD en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door TCD worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken, zoals middels de door de Opdrachtgever aanvaarde offerte van TCD. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. Elk aanbod van TCD (waaronder zijn offertes mede begrepen) is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. TCD kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever.
 2. Aan een aanbod van TCD dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van TCD dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van TCD, komt de Overeenkomst niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TCD anders aangeeft.
 4. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

ARTIKEL 4. | DERDEN

 1. TCD is te allen tijde bevoegd de uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden aan wie TCD de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overlaat. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan TCD, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen als ware zij zelf partij bij de Overeenkomst.
 3. Behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval, dwingend in de weg staat, is TCD nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen van de derden die door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken, met dien verstande dat TCD zich, voor zover dit redelijkerwijs van hem mag worden verlangd, zal inspannen om bij deze derden herstel te vorderen van eventuele aan hen toerekenbare fouten of tekortkomingen.
 4. Onder geen beding aanvaardt TCD enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van TCD is gebeurd, zoals een webhoster die op voordracht van TCD wordt ingeschakeld voor de hosting van een door TCD voor de Opdrachtgever vervaardigde website.
 5. Het is mogelijk dat de derden die eventueel door TCD bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, hun aansprakelijkheid ter zake willen beperken. TCD gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle met hem gesloten Overeenkomsten, de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

ARTIKEL 5. | INHOUD EN UITVOERING VAN OVEREENKOMSTEN IN HET ALGEMEEN

 1. TCD verbindt zich jegens de Opdrachtgever uitsluitend tot de Dienstverlening die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen. TCD is, onverminderd de mogelijkheid van Partijen om meerwerk overeen te komen, nimmer gehouden prestaties te verrichten die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven. Indien Partijen overeenkomen dat TCD prestaties verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst begeven (hierna: ‘meerwerk’), worden deze prestaties aan de Opdrachtgever doorberekend tegen een nader tussen Partijen overeen te komen meerprijs. Indien deze meerprijs niet wordt afgesproken, terwijl de Opdrachtgever redelijkerwijs wel mocht verwachten dat voor het meerwerk een meerprijs van toepassing is, wordt dit meerwerk in rekening gebracht op basis van de gebruikelijke daarvoor door TCD gehanteerde tarieven. TCD zal op verzoek van de Opdrachtgever te allen tijde een opgave doen van de kosten van eventueel meerwerk.
 2. Onverminderd hetgeen Partijen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, is TCD gerechtigd om de Werken en Diensten naar eigen (technisch en creatief) inzicht te vervaardigen respectievelijk uit te voeren.
 3. TCD zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Voor zover de aard en/of strekking van de Dienstverlening daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt TCD zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. Zo kan TCD er bijvoorbeeld niet voor instaan dat de Diensten of een vervaardigd Werk leidt tot het behalen van de commerciële resultaten die de Opdrachtgever met het aangaan van de Overeenkomst beoogde te behalen.

ARTIKEL 6. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER IN HET ALGEMEEN

 1. De Opdrachtgever is gehouden om steeds alle informatie – waaronder documentatie en eventuele goederen mede begrepen – die voor de opzet en uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs relevant is, zo spoedig mogelijk als voor die opzet c.q. uitvoering van de Overeenkomst is vereist, volledig en op de eventueel daartoe door TCD voorgeschreven wijze, aan TCD te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan TCD verstrekte informatie.
 2. De Opdrachtgever dient TCD voorts steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen, waaronder mede begrepen het verlenen van alle bevoegdheden en autorisaties, die nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren.
 3. Indien en voor zover uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven op locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, dient TCD op die locatie kosteloos gebruik te kunnen maken alle daar aanwezige en in redelijkheid door TCD gewenste zaken en voorzieningen.
 4. Indien medewerkers van of leidinggevenden binnen de organisatie van de Opdrachtgever, dan wel door de Opdrachtgever ingeschakelde derden bij de uitvoering van de Overeenkomst worden betrokken, staat de Opdrachtgever ervoor in dat deze personen tijdig ter beschikking staan van TCD en dat zij alle medewerking verlenen teneinde een deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken.

ARTIKEL 7. | UITVOERINGS- EN (OP)LEVERINGSTERMIJNEN

 1. De eventuele uitvoerings- en (op)leveringstermijnen waartoe TCD zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Voor de nakoming van deze termijnen is TCD mogelijk mede afhankelijk van de Opdrachtgever en/of derden. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een niet aan TCD toerekenbare omstandigheid, oftewel overmacht in de zin van artikel 12, worden de verplichtingen van TCD opgeschort voor de duur van de overmachtsituatie. Het bepaalde in het overige van artikel 12 vindt in zodanig geval overeenkomstige toepassing.
 2. Indien de niet-tijdige nakoming het gevolg is van een wél aan TCD toerekenbare omstandigheid, treedt het verzuim van TCD niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever TCD Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en TCD na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.
 3. Indien TCD voor de uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk is van door de Opdrachtgever te verstrekken gegevens of anderszins te verrichten inspanningen, en deze gegevens niet tijdig worden aangeleverd c.q. deze inspanningen niet tijdig worden verricht, is TCD gerechtigd de uitvoering c.q. (op)levering op te schorten voor de duur van de vertraging.
 4. Verzuim van TCD als gevolg van een aan TCD toe te rekenen omstandigheid, e.e.a. zoals bedoeld in lid 2, biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 8. | DUUR EN OPZEGGING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De Overeenkomst eindigt door volbrenging van de Diensten, tenzij uit de aard of strekking van de Overeenkomst voortvloeit dat Partijen zich jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties (hierna: duurovereenkomst).
 2. Een duurovereenkomst wordt geacht voor onbepaalde tijd te zijn aangegaan, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk een bepaalde looptijd is overeengekomen.
 3. Een duurovereenkomst die voor een bepaalde looptijd is aangegaan, wordt na verstrijken van die bepaalde looptijd voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd, tenzij de duurovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 4. Een duurovereenkomst eindigt door mondelinge opzegging gevolgd door een bevestiging daarvan per e-mail, met inachtneming van een maand opzegtermijn. De dag dat de e-mailbevestiging door de andere Partij is ontvangen, geldt als dag van opzegging.
 5. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tussentijds annuleert of de toepasselijke opzegtermijn niet in acht neemt, is TCD gerechtigd vergoeding te vorderen van de winstderving dientengevolge ontstaan, bestaande uit de volledige overeengekomen prijs, minus de aantoonbare besparingen die voor TCD uit de annulering voortvloeien.

ARTIKEL 9. | WERKEN: UITVOERING EN KLACHTEN

 1. Indien de Opdrachtgever een door TCD opgeleverde concept van het Werk goedkeurt, leidt deze goedkeuring tot het definitieve Werk. De Opdrachtgever maakt aanspraak op ten hoogste twee kosteloze correctierondes ten aanzien van conceptontwerpen, doch uitsluitend ten aanzien van elementen van het Werk ter zake waarvan niet bij voorbaat reeds uitdrukkelijk is overeengekomen dat deze elementen in het Werk aanwezig zouden zijn. Indien de Opdrachtgever van de tweede kosteloze correctieronde gebruik maakt, kan in dat kader niet langer van de uitgangspunten van de eerste correctieronde worden afgeweken.
 2. Eventueel door de Opdrachtgever gewenste correcties in het Werk die buiten het bereik van de in het vorige lid bedoelde correctierondes vallen, zijn niet bij de overeengekomen prijs inbegrepen en worden als meerwerk in de zin van artikel 5.1 beschouwd.
 3. De Opdrachtgever dient bij oplevering van het Werk (waaronder concepten daarvan mede begrepen), binnen zeven dagen te onderzoeken of TCD de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen c.q. de Opdrachtgever correcties op het concept wenst, en dient TCD daarvan binnen deze termijn in kennis te stellen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat het Werk aan de Overeenkomst beantwoordt c.q. de Opdrachtgever het Werk als definitief aanvaardt. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt of niet tijdig een beroep doet op correctie van het Werk, vloeit er voor TCD uit een dergelijke klacht c.q. een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Afwijkingen tussen enerzijds het gerealiseerde definitieve Werk en anderzijds hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen, kunnen geen reden zijn voor afkeuring, compensatie, ontbinding van de Overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het Werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn. Evenwel wordt op verzoek van de Opdrachtgever en onder de daartoe gestelde voorwaarden, uitvoering gegeven aan de overeengekomen kosteloze correcties in het Werk c.q., indien zulks redelijkerwijs van TCD kan worden gevergd, correcties tegen betaling van de prijs van meerwerk conform het bepaalde in artikel 5.1.
 5. TCD is onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel, uitsluitend gehouden tot kosteloos herstel van het opgeleverde Werk indien het opgeleverde Werk onmiskenbaar afwijkt van hetgeen uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen. Op verdere schadevergoeding dan herstel van het opgeleverde Werk, maakt de Opdrachtgever nimmer aanspraak.

ARTIKEL 10. | KLACHTEN TEN AANZIEN VAN OVERIGE DIENSTVERLENING

 1. Het bepaalde in dit artikel vindt toepassing op andere Diensten dan het realiseren van een Werk als bedoeld in het vorige artikel.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door TCD onverwijld na constatering, althans het redelijkerwijs kunnen constateren van de door hem veronderstelde tekortkoming, aan TCD mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen twee werkdagen aan TCD Schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan geacht wordt dat TCD ter zake aan zijn verplichtingen heeft voldaan en de Opdrachtgever geen beroep meer kan doen op enige tekortkoming van TCD ter zake.
 3. Indien de Opdrachtgever niet tijdig klaagt, vloeit er voor TCD uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
 4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft zijn verplichting tot volledige en tijdige betaling, alsmede zijn verplichting tot verdere nakoming van de Overeenkomst, bestaan.

ARTIKEL 11. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. TCD is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst TCD ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door TCD in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is TCD gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TCD op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die TCD ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden, bestaande uit in elk geval de volledige overeengekomen prijs waarop TCD eveneens aanspraak had gemaakt als de Overeenkomst volledig zou zijn afgerond.
 5. Indien TCD de Overeenkomst ontbindt, zijn alle nog openstaande vorderingen die TCD op de Opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar.

ARTIKEL 12. | OVERMACHT

 1. TCD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen fouten en tekortkomingen van derden die TCD bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt en waarop TCD redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.
 2. Voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan twee maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien TCD bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 13. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

 1. Het aanbod van TCD vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren en eventueel bijkomende kosten, waaronder niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, een vaste prijs, uurtarief en verblijfskosten. Daarnaast komen de eventuele reiskosten ter zake vervoer in het kader van de Dienstverlening, van en naar locatie van de Opdrachtgever of een andere door de Opdrachtgever aangewezen en tussen Partijen overeengekomen locatie, voor rekening van de Opdrachtgever. Deze reiskosten bedragen € 0,19 per gereden kilometer, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door TCD vermelde en door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen exclusief btw. In geval van verlegging van de btw, dient de Opdrachtgever dit tijdig vóór het opmaken van de facturen aan TCD mede te delen onder overlegging van het btw-identificatienummer van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart TCD van alle aanspraken van de bevoegde autoriteiten in verband met de afdracht van btw en onjuiste toepassing van de verleggingsregeling voor zover dit niet aan TCD kan worden toegerekend.
 3. Indien en voor zover de prijs en/of bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, reis- en verblijfskosten, worden de daadwerkelijk door TCD gewerkte uren en gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever doorberekend.
 4. Indien en voor zover een vaste prijs is overeengekomen, is deze prijs gebaseerd op de feiten en omstandigheden die TCD bekend waren op het moment dat TCD deze prijs aan de Opdrachtgever heeft aangeboden. Indien zich in dat geval prijsstijgingen van kostprijsbepalende factoren voordoen welke TCD redelijkerwijs niet kon voorzien en waarop TCD redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen, is TCD gerechtigd deze prijsstijgingen aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 5. Tenzij ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is TCD gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de Opdrachtgever aan TCD verschuldigde te vorderen. Bij een vaste prijs vanaf € 3.500 vordert TCD doorgaans een aanbetaling van 10% van deze prijs, doch kan daarvan in individuele gevallen afwijken. TCD behoudt zich voorts het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever, vooruitbetaling of andersoortige zekerheid te vorderen. Indien daaraan naar oordeel van TCD geen gevolg wordt gegeven, is TCD gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.
 6. TCD is niet gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst voor zolang de Opdrachtgever in gebreke is met de voldoening van enige op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichting jegens TCD.
 7. Betalingen dienen middels overboeking, binnen de door TCD op de factuur vermelde termijn. TCD hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.
 8. TCD is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.
 9. De Opdrachtgever is steeds gehouden te betalen zonder beroep op opschorting of verrekening.
 10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat dit verzuim intreedt, is de Opdrachtgever, over het openstaande bedrag, een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt.
 11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. TCD is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door en/of die verband houdt met:
 • onjuistheden of onvolledigheden in de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens;
 • iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede;
 • een andere omstandigheid die niet aan TCD kan worden toegerekend, zoals downtime betreffende hosting ter zake waarvan de Opdrachtgever zelf met een derde partij heeft gecontracteerd.
 1. TCD is niet aansprakelijk voor schending van (intellectuele eigendoms)rechten van de Opdrachtgever door derden.
 2. TCD is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, verlies van goodwill en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. TCD is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van TCD in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TCD aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan TCD toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.
 1. Mocht TCD aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft TCD te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient TCD hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van TCD ter zake vervalt.
 2. De aansprakelijkheid van TCD is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TCD betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TCD nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door TCD afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van TCD dat krachtens die verzekering toepassing vindt. Voor Overeenkomsten met een langere doorlooptijd dan drie maanden, geldt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, de factuurwaarde berekend over de laatste drie maanden van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. TCD is gerechtigd de schade waarvoor TCD eventueel aansprakelijk is, ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de verleende Diensten.
 4. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens TCD bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij TCD heeft ingediend.
 5. Indien de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst aan TCD goederen, zoals databestanden, teksten, afbeeldingen, video’s, andere content en dergelijke beschikbaar stelt die beschermd zijn krachtens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, staat de Opdrachtgever ervoor in dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij TCD in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart TCD van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan TCD toerekenbaar is. Indien TCD uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TCD zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TCD, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TCD en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 15. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. TCD dan wel een derde die geldt als maker van het Werk, behoudt zich alle rechten en bevoegdheden van intellectuele eigendom voor die hem volgens de wet, zoals de Auteurswet, toekomen. Het eigendom van door of namens TCD (op)geleverde Werken, maar ook van verstrekte ideeën, concepten, etc. blijft bij de maker rusten. Deze goederen mogen door de Opdrachtgever uitsluitend worden gebruikt voor de door Partijen bij het aangaan van de Overeenkomst beoogde gebruiksdoeleinden en aldus niet worden verveelvoudigd, gereproduceerd, bewerkt of doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van TCD of de derde-rechthebbende. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om delen van een (op)geleverd Werk te gebruiken als onderdeel van een andere productie. Ter beschikkingstelling en overdracht aan de Opdrachtgever van rechten op andere goederen dan het definitieve Werk, waaronder “het ruwe materiaal”, is niet mogelijk.
 2. Indien en voor zolang de Opdrachtgever volledig blijft voldoen aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot gebruik van het Werk voor de doeleinden zoals in de Overeenkomst voorzien. Indien over deze doeleinden geen afspraken zijn gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het Werk, waarvoor op het moment van het aangaan van de Overeenkomst plannen bestonden. Deze plannen dienen aantoonbaar vóór het sluiten van de Overeenkomst aan TCD bekend te zijn gemaakt.
 3. Partijen kunnen naderhand Schriftelijk overeenkomen dat de Opdrachtgever de rechten van intellectuele eigendom op het (op)geleverde Werk afkoopt. Middels een licentievergoeding ofwel royalty fee kan een afgesproken gebruiksvorm worden vastgelegd teneinde het voor de Opdrachtgever mogelijk te maken om gebruik daarvan buiten de gebruiksdoeleinden als bedoeld in het vorige lid, mogelijk te maken.
 4. Een aan de Opdrachtgever toerekenbare schending van het bepaalde in de vorige leden, geeft TCD het recht om onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk, alsmede een nader aan de hand van de aard en omvang van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding te vorderen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, behoort niet tot de Dienstverlening het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 6. Tenzij dit gelet op de aard van het Werk redelijkerwijs niet van de Opdrachtgever kan worden gevergd, is TCD te allen tijde gerechtigd om zijn naam op het Werk te vermelden dan wel te laten verwijderen.
 7. TCD heeft het recht een Werk of delen daarvan openbaar te maken en/of te (doen) vermenigvuldigen ten behoeve van zijn eigen promotie op bijvoorbeeld zijn website, zonder dat hiervoor voorafgaand toestemming van de Opdrachtgever is vereist en zonder dat dienaangaande enige vergoeding behoeft te worden betaald. Het bedoelde gebruik door TCD is evenwel slechts mogelijk nadat het Werk reeds aan de Opdrachtgever is (op)geleverd.

ARTIKEL 16. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op iedere Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TCD wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.
Close
The Craving Dutchman © Copyright 2020. All rights reserved.
Close